Súdna rada jednomyseľne schválila etický kódex sudcov

Nad dodržiavaním zásad sudcovskej etiky bude bdieť súdna rada aj príslušné orgány sudcovskej samosprávy.KOŠICE 17. decembra (WebNoviny.sk) – Podstatnú časť dnešného rokovania venovala súdna rada zásadám sudcovskej etiky. Po niekoľkohodinovom rokovaní schválila úplne nové znenie Zásad sudcovskej etiky. Zásady budú doplnené prílohami, ktoré prijme súdna rada a podrobnejšie upravia znenia jednotlivých ustanovení. Za kódex hlasovali jednomyseľne všetci prítomní sudcovia.

Nad dodržiavaním zásad sudcovskej etiky bude bdieť súdna rada aj príslušné orgány sudcovskej samosprávy. Súdna rada vykonáva dohľad nad výkladom a nad aplikáciou zásad a zjednocuje stanoviská sudcovských rád. Orgány sudcovskej samosprávy sa môžu obracať na súdnu radu so žiadosťou o konzultácie a požiadať o súčinnosť. S podnetmi pre porušenie etiky sudcami sa môžu na súdnu radu, ako aj sudcovské rady obracať fyzické aj právnické osoby.

Nové Zásady sudcovskej etiky upravujú pravidlá správania sa, ktoré sú pre sudcov záväzné. „Boli prijaté v spolupráci s orgánmi sudcovskej samosprávy, teda so sudcovskými radami jednotlivých súdov na celom Slovensku,“ uviedla predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky Jana Bajánková. Súdna rada mala na stole dva návrhy zásad ako aj pripomienky zo sudcovských rád a iných inštitúcií. Počas rokovania ich členovia súdnej rady prechádzali bod po bode, pričom sa v diskusii precizovalo znenie jednotlivých ustanovení. Vznikol tak vlastne tretí návrh, ktorý je kompromisom.

Podľa Bajánkovej členovia rady prijali moderné, jasné a jednoznačne vymožiteľné pravidlá správania sa sudcov, ktoré formou i obsahom vychádzajú z medzinárodne overených najlepších skúseností. „Teší ma, že aj v tejto oblasti zavádzame vysoký európsky štandard. Verím, že tento kódex sudcovia na celom Slovensku prijmú za svoj a pomôže zvýšiť dôveru v justičný systém,“ povedala Bajánková. Zdôraznila, že porušenie zásad sudcovskej etiky bude v zmysle zákona porušením základných povinností sudcu, za ktoré je možné uložiť disciplinárne opatrenie.

Schválené Zásady sudcovskej etiky obsahujú všetky dôležité princípy, ktorými sa musí riadiť sudca pri výkone svojho povolania, ako aj v osobnom, mimopracovnom živote. Za účelom čo najlepšieho uplatňovania a interpretovania schválených zásad boli do kódexu priamymi odkazmi inkorporované najvýznamnejšie európske dokumenty týkajúce sa sudcovskej etiky, ktoré sa tak stávajú prameňom slovenského práva v oblasti sudcovskej etiky, ako aj Etický kódex Združenia sudcov Slovenska.

Návrhom sa preberajú princípy a interpretačné pravidlá obsiahnuté v dokumente Výboru ministrov Rady Európy, Londýnskej deklarácii Európskej siete súdnych rád (ENCJ), či v Magne charte sudcov schválenej Poradnou radou Európskych sudcov. Podľa Bajánkovej tieto dokumenty sú najlepšou zárukou, aby sa zásady sudcovskej etiky aj na Slovensku uplatňovali v súlade s medzinárodne osvedčenou praxou.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

17. decembra 2015